Algemene voorwaarden downloaden als PDF.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3. Algemeen
 • Artikel 4. Toegang tot de dienst
 • Artikel 5. Account
 • Artikel 6. Geen garantie en uitsluiting aansprakelijkheid
 • Artikel 7. Verbodsbepalingen
 • Artikel 8. Betaling
 • Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
 • Artikel 10. Privacy
 • Artikel 11. Niet-nakoming
 • Artikel 12. Overige bepalingen

 

Artikel 1. Definities

 1. Dienst: Het aanbieden van de website of enig ander platform dat consumenten in staat stelt sportscholen te vergelijken en via de website of enig ander platform een proefles af te spreken of een abonnement af te sluiten met een sportschool naar keuze. Daarnaast kunnen sportscholen als onderdeel van de dienst gratis een account aanmaken op de website. Tegen betaling kunnen sportscholen via dit account aanvragen van consumenten ontvangen. Deze aanvragen kunnen bestaan uit aanvragen voor zowel proeflessen als abonnementen.
 2. Aanbieder: newgym v.o.f.
 3. Sportschool: iedere rechtspersoon die gebruik maakt van de dienst.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor bedrijfs- en handelsdoeleinden of enige andere beroepsactiviteit.
 5. Afnemer: de sportschool of consument die gebruik maakt van de dienst.
 6. Proefles: de mogelijkheid die een sportschool aan de consument biedt om kennis te maken met de door te sportschool te leveren dienst.
 7. Website: de website www.newgym.nl.
 8. Content: inhoud van de website.
 9. Account: omgeving op de website waar de sportschool gegevens en informatie kan inzien, bijhouden en bewerken.
 10. Geautomatiseerd werk: apparaat geschikt voor opslag, verwerking en overdracht van gegevens: computers, smartphones, netwerken en telecommunicatievoorzieningen etc.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: newgym v.o.f.

Handelend onder de naam: newgym

Vestigingsadres:
Heinsiusstraat 95
9716 AS GRONINGEN

Telefoonnummer: 050 2800647
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

KvK-nummer: 72951303 0000
Btw-nummer: 859297561B01

Artikel 3. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de dienst, de website en elke aanbieding, overeenkomst, andere aangeboden dienst of rechtshandeling tussen de aanbieder en iedere andere partij.
 2. Mocht een overeenkomst op afstand elektronisch worden gesloten, dan worden de voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking gesteld op een wijze dat de voorwaarden kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor latere kennisneming.
 3. Wanneer een overeenkomst niet langs elektronische weg wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden ter hand gesteld alvorens de overeenkomst wordt gesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal de aanbieder voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke manier de algemene voorwaarden bij de aanbieder zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de aanbieder en de afnemer, wordt de afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen van- en aanvullingen op de algemene voorwaarden.
 5. De aanbieder wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een afnemer en enige andere wederpartij uitdrukkelijk van de hand.
 6. Eventuele door afnemer of enige andere wederpartij voorgestelde afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk, dan wel via elektronische weg uitdrukkelijk door de aanbieder en de afnemer zijn overeengekomen.
 7. De aanbieder is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De aanbieder vermeldt op de website de meest actuele versie van deze voorwaarden.
 8. De afnemer die de dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze voorwaarden, accepteert daarmee de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden.
 9. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De aanbieder zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 10. Mochten zich eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden voordoen en worden die niet door de aanbieder betwist, dan geeft dit de afnemer niet het recht zich later op die afwijking te beroepen of de afwijking als vaststaand op te eisen.

Artikel 4. Toegang tot de dienst

 1. De aanbieder verstrekt de afnemer een herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de website. De consument is gerechtigd om de content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden binnen het doel van de dienst.
 2. De consument hoeft geen account aan te maken om de dienst te gebruiken.
 3. Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet als de consument door gebruik van de dienst een proefles wil aanvragen of een abonnement wil afsluiten met een sportschool. De consument garandeert dat de informatie die de consument bij het aanvragen van de proefles of overeenkomst verstrekt persoonlijk, compleet, actueel en juist is.
 4. De informatie die door de consument wordt verstrekt bij het aanvragen van een proefles of overeenkomst kan worden gedeeld met de afnemer ten behoeve van het uitvoeren van de aangevraagde dienst.

Artikel 5. Account

 1. De sportschool dient bij registratie op de website inloggegevens te verstrekken waarmee een account wordt aangemaakt.
 2. De sportschool is verplicht zijn inloggegevens geheim te houden. Het is de sportschool niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken, dan wel derden op enige wijze toegang te verlenen tot zijn account. De sportschool is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het account van de sportschool. Inloggegevens mogen evenwel binnen de eigen organisatie worden gedeeld voor zover dit noodzakelijk is om de dienst te gebruiken.
 3. De afnemer dient de aanbieder op de hoogte te stellen van onrechtmatig gebruik van zijn account, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.
 4. Wanneer men niet handelt in de hoedanigheid van een consument en misbruik maakt van de dienst en/of de website, er middels de dienst en/of de website inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, er sprake is van strijd met enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of een overeenkomst gesloten met de aanbieder, kan de aanbieder de op haar website en dienst geplaatste content wijzigen, weigeren of verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of restitutie. Of er sprake is van een situatie als hiervoor omschreven is ter beoordeling van de aanbieder.
 5. Wanneer men handelt in de hoedanigheid van een consument en misbruik maakt van de dienst en/ of de website, er inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, er sprake is van strijd met enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of een overeenkomst gesloten met de aanbieder, kan de aanbieder de op haar website en dienst geplaatste content wijzigen, weigeren of verwijderen.
 6. Onder misbruik wordt in ieder geval verstaan de in artikel 7 van deze algemene voorwaarden omschreven gedragingen.

Artikel 6. Geen garantie en uitsluiting aansprakelijkheid

 1. De aanbieder verleent uitdrukkelijk geen garantie:
  1. voor de geschiktheid van de dienst voor de doeleinden van de consument;
  2. voor de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder consumenten, verstrekte gegevens;
  3. dat de dienst voldoet aan de verwachtingen van de consument;
  4. dat de dienst ten allen tijde, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeurig, betrouwbaar en vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.
 2. De afnemer erkent en aanvaardt dat de aanbieder geen kennis heeft van en/of invloed heeft op de content en andere informatie die door de afnemer met behulp van de website en/of dienst ter beschikking wordt gesteld.
 3. De afnemer erkent en aanvaardt dat de aanbieder geen invloed heeft op het contact tussen de sportschool en de consument dat naar aanleiding van de dienst wordt gemaakt, noch op de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.
 4. De afnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de site en/of dienst verricht.
 5. De aanbieder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen, genomen door de sportschool op basis van informatie en/of andere gegevens op de website of op basis van de dienst.
 6. De aanbieder is te allen tijde gerechtigd de dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te zijn jegens de sportschool.
 7. De aanbieder is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding jegens de sportschool indien de sportschool schade lijdt door niet-naleving van deze algemene voorwaarden door andere afnemers.
 8. De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de website en/of de dienst door derden. Deze bepaling is niet van toepassing op consumenten.
 9. Behoudens gevallen van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens de aanbieder, is iedere aansprakelijkheid van de aanbieder jegens iedere andere wederpartij die niet handelt als consument, waaronder begrepen aansprakelijkheid voor gevolgschade, uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer.
 10. In ieder geval is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van newgym in gevallen van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
  1. de omstandigheid dat newgym zelf een prestatie die van belang is in verband met haar dienst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
  2. staking, arbeidsconflict, tekort aan werkkracht, brandstof of elektriciteit;
  3. storingen of ongevallen in het (data)verkeer;
  4. overheidsmaatregelen of embargo;
  5. relletjes, oproer, oorlog, sociale onrust;
  6. extreme weersomstandigheden;
  7. brand, overstroming, natuurramp;
  8. storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken.

Artikel 7. Verbodsbepalingen

 1. Het is de afnemer niet toegestaan om content te plaatsen die:
  1. bewust foutieve informatie bevat en/of misleidend is;
  2. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit;
  3. reclameboodschappen bevat;
  4. gegevens van andere afnemers gebruikt of verzamelt via de dienst.
  5. verwijst naar andere sportscholen of diensten die niet vermeld staan op de website;
  6. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van de aanbieder te omzeilen;
  7. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving of op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is;
  8. de belangen en goede naam van de aanbieder kan schaden. 
 1. Het is de sportschool niet toegestaan om:
  1. de via de dienst van de aanbieder verkregen content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
  2. de door consument verstrekte contactgegevens anders te gebruiken dan voor de aangevraagde proefles of abonnement.
  3. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te (laten) verrichten.
 1. Het is de consument niet toegestaan om:
  1. de via de dienst van de aanbieder verkregen content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
  2. de door sportschool verstrekte contactgegevens te gebruiken voor doeleinden buiten het doel van de dienst;
  3. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te (laten) verrichten.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling door de sportschool voor een door de aanbieder aangeleverde proeflesaanvraag of aanvraag voor een abonnement van de consument aan de sportschool vindt plaats volgens de voorwaarden uit de door de partijen getekende agentuurovereenkomst en de voorwaarden voor het ontvangen van proeflesaanvragen. Deze is te vinden in de sportschoolomgeving op de website.
 2. Indien voor gebruikmaking van onderdelen van de dienst door de afnemer een vergoeding is verschuldigd wordt de hoogte van deze vergoeding op de website vermeld.
 3. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Op reeds afgenomen diensten zijn prijswijzigingen evenwel niet van toepassing.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de website en de aangeboden dienst, met inbegrip van gepresenteerde en niet-gepresenteerde inhoud, met uitzondering van de content die niet door de aanbieder is geplaatst, berusten bij de aanbieder.
 2. De afnemer verstrekt aan de aanbieder ten aanzien van de door hem op de website geplaatste content, een kosteloos, onherroepelijke en overdraagbaar recht om deze content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de dienst vereist is. 

Artikel 10. Privacy

De afnemer wordt mogelijk, voor gebruikmaking van de dienst, gevraagd om (persoons)gegevens aan de aanbieder te verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de privacyverklaring van newgym en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

De privacyverklaring is beschikbaar op https://newgym.nl/privacyverklaring/.

Artikel 11. Niet-nakoming

De aanbieder en de afnemer hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de website en de dienst te ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en de schuldenaar in verzuim is, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is. In geval van niet-nakoming aan de kant van de afnemer heeft de aanbieder het recht, zonder enig recht van de sportschool op schadevergoeding of restitutie van kosten:

 1. de toegang tot de dienst te beperken, op te schorten of te ontzeggen;
 2. het account tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen; en/of
 3. content van de afnemer te verwijderen.

Artikel 12. Overige bepalingen

Alle geschillen die tussen de afnemer en de aanbieder ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Noord-Nederland, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

Laatst geüpdatet 18-03-2019